Administrativ

 

SERVIIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU: EC. GIANINA FLOREA

TELEFON:021.599.23.08/ int 384

 

SERVICIUL RUNOS

SEF SERVICIU: INSP. RAMONA CHILARESCU

TELEFON: 021.599.23.08/ int 285 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV

SEF SERVICIUL: ING. TUDOR DARVARESCU

TELEFON: 021.599.23.08/ int 324

 

SERVICIUL APROVIZIONARE:

SEF SERVICIU: EC. DANIELA DUMITRU

TELEFON: 021.599.23.08/ int 254

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII: 

TELEFON: 021.599.23.08/ int 161 

 

SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

COORDONATOR SERVICIU: AN. ELENA MILITARU

TELEFON: 021.299.23.08/ 401

 

BIROUL ACHIZITII

SEF BIROU: EC. CRISTINA MANOLACHE

TELEFON: 021.599.23.08/ int